کوهدشت کار به مردم کمک می کند آگهی های خود را رایگان  ثبت کنند
و به همشهریان کوهدشتی در پیدا کردن آن چه نیاز دارند کمک می کند.